Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων

Το Πρόγραμμα Μηχανικής Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πτυχίο στην μηχανική πετρελαίου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητών στον τομέα των υδρογονανθράκων. Ανάλογα με τα προσόντα/ενδιαφέροντα των αιτητών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ενδεικτικά ερευνητικά θέματα (ή κατόπιν συνεννόησης άλλου θέματος):

  • Δημιουργία, μετανάστευση και παγίδευση βιογενούς φυσικού αερίου
  • Οι επιπτώσεις πετρελαϊκών δραστηριοτήτων στη θαλάσσια ζωή: οικολογική μοντελοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη
  • Αβεβαιότητα, εκτίμηση επικινδυνότητας και ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) του ανθρακικού αποτυπώματος  
  • Εντοπισμός υδρογονανθράκων με την χρήση ηλεκτρομαγνητικών μεθόδων σε χαμηλές συχνότητες
  • Αντίστροφη ηλεκτρομαγνητική σκέδαση για τον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του υπεδάφους για ανεύρεση ταμιευτήρων υδρογονανθράκων 

Η χρονική διάρκεια των ερευνητικών έργων είναι τριάντα έξι (36) μήνες και θα συνδυαστούν με την εκπόνηση διδακτορικού. Οι θέσεις δύναται να τύχουν πλήρους χρηματοδότησης με ανώτατο όριο τις €20,000 ανά έτος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού πτυχίου (Masters) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Γεωλογία, Μηχανολογική Μηχανική, Επιστήμη/Μηχανική Υπολογιστών, Φυσική, Μαθηματικά, Ηλεκτρολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο. Το προφίλ των αιτητών:

  • Ακαδημαϊκή επίδοση προπτυχιακού τουλάχιστον λίαν καλώς, second (upper) class, ή GPA 3.33/4.0
  • Καλές δεξιότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, πχ, Matlab, C++

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:

  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίων
  • Ονόματα δυο (2) ατόμων που μπορούν να παρέχουν συστατικές επιστολές
  • Απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Καταληχτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23η Σεπτεμβρίου, 2019. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Κωνσταντίνο Χατζηστάσου στο 22-842522 και στην ιστοσελίδα Marine & Carbon Lab: www.carbonlab.eu Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω e-mail στο Hadjistassou.c@unic.ac.cy και ηλεκτρονικά στο www.unic.ac.cy/apply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *