Διδακτορικές Σπουδές στον Τομέα της Ενέργειας

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνολογίας & Άνθρακα (Marine & Carbon Lab) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δυο (2) θέσεων ερευνητών στον τομέα της ενέργειας. Ανάλογα με τα προσόντα/ενδιαφέροντα των αιτητών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ενδεικτικά ερευνητικά θέματα:

  • Ενεργειακό αποτύπωμα προϊόντων και ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).
  • Αποθήκευση ενέργειας και ενεργειακή μετάβαση.
  • Κλιματική ουδετερότητα στις μεταφορές και ποιότητα αέρα.

Η χρονική διάρκεια των ερευνητικών έργων είναι τριάντα έξι (36) μήνες και θα συνδυαστούν με την εκπόνηση διδακτορικού. Οι θέσεις δύναται να τύχουν πλήρους χρηματοδότησης με ανώτατο όριο τις €20,000 ανά έτος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού πτυχίου (Masters) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Μηχανολογική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Φυσική, Μαθηματικά, Ηλεκτρολογία, Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή άλλο συναφές αντικείμενο. Το προφίλ των αιτητών:

  • Ακαδημαϊκή επίδοση προπτυχιακού τουλάχιστον λίαν καλώς, second (upper) class, ή GPA 3.33/4.0
  • Καλές δεξιότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, πχ, Matlab, Python

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:

  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίων.
  • Απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και συνοδευτική επιστολή.
  • Ονόματα δυο (2) ατόμων που μπορούν να παρέχουν συστατικές επιστολές.

Καταληχτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23η Σεπτεμβρίου, 2022. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Κωνσταντίνο Χατζηστάσου στο 22-842522. Επιπλέον λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Marine & Carbon Lab: www.carbonlab.eu Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο www.unic.ac.cy/apply και μέσω e-mail στο Hadjistassou.c@unic.ac.cy 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *