Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων

Το Πρόγραμμα Μηχανικής Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πτυχίο στην μηχανική πετρελαίου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών στον τομέα του φυσικού αερίου. Ανάλογα με τα προσόντα των ενδιαφερομένων μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ερευνητικά θέματα:

  • Μοντελοποίηση της στρωματογραφίας της ανθρακικής πλατφόρμας Ερατοσθένη
  • Επεξεργασία και αποθήκευση φυσικού αερίου σε συνθήκες χαμηλής πίεσης
  • Συμβατικά καύσιμα και κλιματικές αλλαγές
  • Η χρήση ηλεκτρομαγνητικών μεθόδων στην εξερεύνηση πετρελαίου

Η χρονική διάρκεια των ερευνητικών έργων είναι τριάντα έξι (36) μήνες και θα συνδυαστούν με την εκπόνηση διδακτορικού. Οι θέσεις δύναται να τύχουν πλήρους χρηματοδότησης με ανώτατο όριο τις €23,000 ανά έτος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού πτυχίου (Master’s) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Γεωλογία, Μηχανική Πετρελαίου, Μηχανολογική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Φυσική, Ηλεκτρολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο. Το προφίλ των αιτητών:

  • Ακαδημαϊκή επίδοση προπτυχιακού τουλάχιστον λίαν καλώς, second (upper) class, ή GPA3.33/4.0
  • Καλές δεξιότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, πχ, Matlab, C++

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:

  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίων
  • Ονόματα δυο (2) ατόμων που μπορούν να παρέχουν συστατικές επιστολές
  • Απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23η Σεπτέμβριου, 2017. Ημερομηνία έναρξης: Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2017. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Κωνσταντίνο Χατζηστάσου στο 22-842522 ή μέσω e-mail στο Hadjistassou.c ‘at’ unic.ac.cy. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Marine & Carbon Lab: www.carbonlab.eu Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Ημερ. 30/08/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *