Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων

Το Πρόγραμμα Μηχανικής Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πτυχίο στην μηχανική πετρελαίου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητών στον τομέα του φυσικού αερίου. Ανάλογα με τα προσόντα/ενδιαφέροντα των αιτητών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ερευνητικά θέματα:

  • Οι επιπτώσεις πετρελαϊκών δραστηριοτήτων στη θαλάσσια ζωή: οικολογική μοντελοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη
  • Γεωλογικές πτυχές ανθρακικών ταμιευτήρων φυσικού αερίου
  • Η οικονομετρική διάσταση της τιμή των καυσίμων ως οικονομικός μοχλός
  • Εντοπισμός υδρογονανθράκων με την χρήση ηλεκτρομαγνητικών μεθόδων σε χαμηλές συχνότητες*
  • Αντίστροφη ηλεκτρομαγνητική σκέδαση για τον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του υπεδάφους για ανεύρεση ταμιευτήρων υδρογονανθράκων*

Η χρονική διάρκεια των ερευνητικών έργων είναι τριάντα έξι (36) μήνες και θα συνδυαστούν με την εκπόνηση διδακτορικού. Οι θέσεις δύναται να τύχουν πλήρους χρηματοδότησης με ανώτατο όριο τις €23,000 ανά έτος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού πτυχίου (Masters) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Γεωλογία, Μηχανολογική Μηχανική, Επιστήμη/Μηχανική Υπολογιστών, Φυσική, Βιολογία, Ηλεκτρολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο. *Για Ηλεκτρολόγους μηχανικούς ή Φυσικούς με γνώσεις Ηλεκτρομαγνητισμού και Μαθηματικών. Το προφίλ των αιτητών:

  • Ακαδημαϊκή επίδοση προπτυχιακού τουλάχιστον λίαν καλώς, second (upper) class, ή GPA33/4.0
  • Καλές δεξιότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, πχ, Matlab, C++

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:

  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίων
  • Ονόματα δυο (2) ατόμων που μπορούν να παρέχουν συστατικές επιστολές
  • Απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Καταληχτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 25η Αυγούστου 15η Σεπτεμβρίου, 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Κωνσταντίνο Χατζηστάσου στο 22-842522 ή μέσω e-mail στο Hadjistassou.c@unic.ac.cy. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Marine & Carbon Lab: www.carbonlab.eu Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.unic.ac.cy/apply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *